تعهــد پایـــدار

در ارائه بهترین محصولات و خدمات برای توانا ساختن افراد و موسسات

به منظور ایجاد ارزش در جهان.

 

شرکت فولاد ساب کاران ارائه کنند ه فولاد های ویژه و راه حل های کامل با فولاد های SSAB د ر ایران می باشد.

مشتریان اصلی شرکت د ر سطح ایران از خد مات فنی پیشرفته و مشاوره طراحی و ساخت بهره مند می باشند

که با پشتوانه سال ها تجربه استفاد ه از فولاد های ویژه را برای مشتریان ساد ه می نمایند.

همکاری تنگاتنگ با مشتریان د ر د ستیابی به بهره وری بالا، کنترل هزینه و طول عمر بالاتر بیش از 25 سال همواره

راه گشای ما بود ه است.